Ý tưởng nhập khẩu. Ủ tại địa phương.
Bia thủ công nấu tại Hà Nội, Việt Nam.

(Đang tiếp tục cập nhật)

© 2019 by The Perfect 100.