Weyermann® CARAPILS® - 1 gram

Hỗn Hợp: từ 5 - 10% hoặc lên tới 40%
Dùng cho:  • Pilsner • "Lagerbier" • alcohol-reduced Beer* • Light Beer* • Bock Beer*
Màu Sắc (EBC): 2.5 - 6.5
Màu Sắc (Lovibond): 1.5 - 2.9
Sản phẩm tạo ra: Cải thiện độ bọt. Cải thiện khả năng giữ bọt. Hoàn thiện độ đậm đà trong bia.


Weyermann® CARAPILS® - Tính theo đơn vị 1 Gram

80 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Cải thiện độ bọt. Hoàn thiện độ đậm đà trong bia.