Weyermann® Pale Ale Malt - 1 gram

Hỗn Hợp: Tỉ lệ lên tới 100%
Dùng cho: Tất cả các loại bia • Bia Ale • Bia Đen
Màu Sắc (EBC): 5.5 - 7.5
Màu Sắc (Lovibond): 2.6 - 3.4
Sản phẩm tạo ra: Dòng bia larger và bia Ale thượng hạng


Weyermann® Mạch Nha Pale Ale - Tính theo đơn vị 1 Gram

60 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Dùng để nấu các dòng bia Lager và Ales thượng hạng.