BE Fermentis Saflager S-23 11.5g

Mô tả:
82% lên men trong khoảng nhiệt độ từ 12 - 15°C (53.6 - 59°F)
Sự kết tủa: + Độ cồn hấp thụ: 9-11% SAFLAGERTM S-189

Thể loại bia: PIls.


BE Fermentis Saflager S-23 11.5g

210.000 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Thể loại bia: PIls.