Lime Leaf
70.000 VND
American Wheat
ABV: 5.3%. IBU:9. EBC:18. 
 
Số lượng:
Tay
70.000 VND
Pale Ale
ABV: 5.3%. IBU:40. EBC:9. 
 
Số lượng:
Ma Ma Chuê
80.000 VND
Sour
ABV: 2%. IBU:0. EBC:5. 
 
Số lượng:
Celebration Stout
120.000 VND
Milk Stout
ABV: 14%. IBU:28. EBC:120. 
 
Số lượng: